แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

28 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 1448 ผู้ชม

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

 รวบรวมแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี จากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้สอบแม่นๆ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีพร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
โหลดแนวข้อสอบฟรีที่

1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
3 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร
4 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ชุด 1
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
12 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
13 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
MP3 - P026 - แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ _GFMIS_

 

 

 

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการไฟฟ้านครหลวง กฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน