แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

28 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 1289 ผู้ชม

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

 รวบรวมแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าจากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้สอบแม่นๆ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าพร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
โหลดแนวข้อสอบฟรีที่

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง
3 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
4 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
6 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
7 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง
11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2

 

 

 

แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้านายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าธนาคาร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กฟน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้านักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมศุลกากร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสรรพกร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมชลประทาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมประมง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทางหลวง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมป่าไม้
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการปกครอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมที่ดิน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการศาสนา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมศิลปากร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมการแพทย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ากรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้ารัฐสภา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน