แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 1429 ผู้ชม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์

 รวบรวมแนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์จากสนามจริง ครบทุกเรื่องที่ใช้ออกข้อสอบ อัพเดต ตลอด ข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้สอบแม่นๆ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
โหลดแนวข้อสอบฟรีที่

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2 หลักการประชาสัมพันธ์
3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
6 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
8 สื่อในการจัดนิทรรศการ
9 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
10 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
11 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
MP3 - P039 – หลักการประชาสัมพันธ์

 

 

.

แนวข้อสอบตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน


แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ธนาคาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์บริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง กฟน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมประมง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์รัฐสภา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน